Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

1. Ορισμοί

  1. Ως Διαδικτυακός Τόπος ορίζεται ο διαδικτυακός τόπος www.design-solutions.gr.
  2. Με τη χρήση α' πληθυντικού προσώπου και του όρου «Design Solutions» εννοείται η Βανδώρος Σ. Ευσταθίου Χ. Ο.Ε., Αλκιβιάδου 26, 192 00, Ελευσίνα, Αρ.ΓΕΜΗ 149133609000, ΑΦΜ 801102004, ΔΟΥ Ελευσίνος.
  3. Με τη χρήση β’ πληθυντικού προσώπου εννοούνται οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου.
  4. Ως Όροι εννοούνται οι όροι χρήσης που ακολουθούν.

2. Η ισχύς των Όρων

Οι Όροι ρυθμίζουν τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μας από εσάς.

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους Όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο.

Εάν η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής του Διαδικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής.

3. Σύμβαση Χρήσης

Η πλοήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής, αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο χρήστης καλείται να διαβάσει εκ των προτέρων το περιεχόμενο τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

4. Γενικά

Η πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.design-solutions.gr (εφεξής «ιστοσελίδα») υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας (εφεξής «όρους χρήσης»). Αναπόσπαστο κομμάτι των όρων χρήσης αποτελεί και η πολιτική ασφάλειας απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εφεξής «χρήστης») με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των εφαρμογών της από χρήστες κάτω των 18 ετών.

5. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Οι αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές.

Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, θα ενημερώνεται η ημερομηνία που υπάρχει στο τέλος, με την ένδειξη «Τελευτ. Ενημέρωση». Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους του χρήστη, των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης της ιστοσελίδας.

6. Οι υποχρεώσεις σας

Ως επισκέπτης έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτούμε στον Διαδικτυακό Τόπο, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο με δική σας πρωτοβουλία, με δικό σας εξοπλισμό και λογισμικό, και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό.

Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία του. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο.

Ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας με βάση τους Όρους, περιλαμβανομένων εννοείται και περιπτώσεων εμπλοκής μας σε αντιδικίες, περιπτώσεων στις οποίες θα υποχρεωθούμε να καταβάλουμε πρόστιμα ή να καταβάλουμε αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεών σας ως επισκέπτη, με δικαίωμά μας να κινηθούμε αναγωγικά εναντίον σας.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει ολόκληρο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) μη εμπορικής χρήσης και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους η ιστοσελίδα δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) όπως για παράδειγμα το facebook και το Instagram και άλλες ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (hyperlinks). Αυτό γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους οι τρίτες ιστοσελίδες ακολουθούν.

Επιπλέον η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται μέσω ιστοσελίδων τρίτων.

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

9. Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης κάνοντας χρήσης της ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) όσο πλοηγείτε στην ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα.

Παρόλο που η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

10. Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες όροι χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

11. Γλώσσα

Οι Όροι έχουν καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα και έχουν εν συνεχεία μεταφραστεί και στα Αγγλικά. Η πρωτότυπη και αυθεντική εκδοχή των όρων είναι στα Ελληνικά. Σε περίπτωση που προκύπτουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής εκδοχής των Όρων, η εκδοχή των Όρων στα Ελληνικά επικρατεί.

Τελευτ. Ενημέρωση 01/10/2022