Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

1. Γενικά

Η πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.design-solutions.gr (εφεξής «ιστοσελίδα») υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας (εφεξής «όρους χρήσης»). Αναπόσπαστο κομμάτι των όρων χρήσης αποτελεί και η πολιτική ασφάλειας απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εφεξής «χρήστης») με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των εφαρμογών της από χρήστες κάτω των 18 ετών.

2. Σύμβαση Χρήσης

Η πλοήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής, αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο χρήστης καλείται να διαβάσει εκ των προτέρων το περιεχόμενο τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

3. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Οι αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές.

Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, θα ενημερώνεται η ημερομηνία που υπάρχει στο τέλος, με την ένδειξη «Τελευτ. Ενημέρωση». Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους του χρήστη, των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης της ιστοσελίδας.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει ολόκληρο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) μη εμπορικής χρήσης και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους η ιστοσελίδα δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) όπως για παράδειγμα το facebook και το Instagram και άλλες ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (hyperlinks). Αυτό γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους οι τρίτες ιστοσελίδες ακολουθούν.

Επιπλέον η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται μέσω ιστοσελίδων τρίτων.

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

6. Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης κάνοντας χρήσης της ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) όσο πλοηγείτε στην ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα.

Παρόλο που η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

7. Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες όροι χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Τελευτ. Ενημέρωση 21/01/2021